Salgsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for ScanPipe a/s, med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

 

2. Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter. Ved tilbud gælder der en vedståelsesfrist på 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

ScanPipe a/s forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Eventuelle opgivne mål og andre tekniske specifikationer angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende karakter, hvorfor ScanPipe a/s ikke påtager sig ansvar for fejl i dette materiale.

Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter eller den danske krones vekselkurs, er ScanPipe a/s berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varen afsendelse.

 

3. Levering

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning.

ScanPipe a/s er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder ScanPipe a/s sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn.

ScanPipe a/s er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

Ved levering af ordre fra vores lager til køber på nettobeløb under 1.000 kr., opkræves en leveringsomkostning på 75 kr.

 

4. Returnering

Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og rengjort stand, og kun efter forudgående aftale. Der beregnes et returneringsgebyr på 20% af varens pris.

Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde eller varer fremstillet efter købers mål, tegninger eller lignende tages ikke retur.

Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

 

5. Reklamationer

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varernes modtagelse.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder ScanPipe a/s sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering.

ScanPipe a/s er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at ScanPipe a/s eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi incl. moms.

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ved levering udenfor landets grænser er ScanPipe a/s ikke ansvarlig for den merudgift, som skyldes fragt, ophold, transport, diæter, fortæring og lignende, som er affødt af, at leverancen er sket til udlandet.

Uanset ovenstående vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger. ScanPipe a/s hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

6. Produktansvar

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

7. Byggeleveranceklausul

Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod os.

Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.

Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

 

8. Betaling

Betaling sker efter aftale.

Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum incl. eventuelle renter og omkostninger er erlagt.

Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som ScanPipe a/s ikke har anerkendt.

 

9. Force majeure

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for forhold, som ScanPipe a/s ikke er herre over, herunder men ikke udelukket til krig, uroligheder, handelshindringer herunder sanktioner, ind- og udførselsforhindringer, undtagelsestilstand, strejke, lock-out, vejrliget, herunder hård frost, oversvømmelser og storm, samt brand, tyveri eller hærværk, som vanskeliggør eller umuliggør levering.

Opstår der således force majeure eller en force majeure-lignende tilstand, er ScanPipe a/s, uden at køber kan gøre erstatningskrav gældende, berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode, hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 4 uger. I det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den anførte tidudskydelse er både køber og sælger berettiget til at annullere aftalen.

 

10. Værneting

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.