Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. september 2022

1. Indledning

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for ScanPipe a/s, med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

 

2. Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre statsafgifter. Ved tilbud gælder der en vedståelsesfrist på 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

ScanPipe a/s forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Eventuelle opgivne mål og andre tekniske specifikationer angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende karakter, hvorfor ScanPipe a/s ikke påtager sig ansvar for fejl i dette materiale.

Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter, afgifter, den danske krones vekselkurs, eller ScanPipe a/s modtager prisstigninger fra leverandører, er ScanPipe a/s berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varen afsendelse.

 

3. Levering

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning.

ScanPipe a/s er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder ScanPipe a/s sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn.

ScanPipe a/s er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

Ved levering af ordre fra vores lager til køber på nettobeløb under 2.000 kr., opkræves en leveringsomkostning på 195 kr.

 

4. Returnering

Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og salgsbar stand, og kun efter forudgående aftale, idet ScanPipe a/s ikke er forpligtet til at modtage returvarer. Der beregnes et returneringsgebyr på 20% af varens pris.

Forudsætning for returnering er at varerne returneres senest 90 dage efter levering. Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde eller varer fremstillet efter købers mål, tegninger eller lignende tages ikke retur.

Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

 

5. Reklamationer

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler.
Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varernes modtagelse.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder ScanPipe a/s sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering.

ScanPipe a/s er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at ScanPipe a/s eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Kunden må kun selv iværksætte reparation uden forudgående aftale med ScanPipe a/s i tilfælde, hvor det er absolut påkrævet for at undgå eller begrænse omfattende skade på person eller gods. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ved levering uden for landets grænser samt Færøerne og Grønland er ScanPipe a/s ikke ansvarlig for den merudgift, som skyldes fragt, ophold, transport, diæter, fortæring og lignende, som er affødt af, at leverancen er sket til udlandet.

Uanset ovenstående vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger. ScanPipe a/s hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

 

6. Særlige vilkår

I forbindelse med levering af svejse- og andre ydelser er nedenstående særlige vilkår gældende:

• Prissætningen på stuksvejsning af lige længder rør er baseret på at svejsning kan udføres over jord.

• Prissætningen på svejsning er baseret på stuksvejsning. Såfremt arbejdets karakter fordre anvendelse af el-muffer, er disse ikke indeholdt i prisen, med mindre andet er specifikt angivet i tilbuddet.

• Prissætningen på svejsning er baseret på hele arbejdsdage (8 timer i tidsrummet 6.30-17.00), samt at arbejdet kan gennemføres i en kontinuerlig arbejdsgang. Ved eventuelle afbrydelse eller ikke hele svejsedage, der ikke kan tilskrives forhold hos ScanPipe a/s, tilkommer det ScanPipe a/s ret til at opkræve et an-stillingstillæg på 1550 kr. og/eller tillæg for ventetid.

• Prissætningen indeholder ikke tilkoblinger til bygværker eller brønde, med mindre det er specificeret i tilbuddet.

• Inden ScanPipe a/s påbegynder arbejdet, påhviler det køber at foretage den afmærkning af arbejdspladsen, som kræves, og at gøre udtrykkeligt opmærksom på eventuelle udgravninger eller lignende farlige forhold på arbejdspladsen.

• Køber skal for egen regning stille bemandet, mobilt løftegrej samt det nødvendige antal medhjælpere til rådighed for ScanPipe a/s i hele arbejdsperioden. Køberen har det fulde ansvar for nævnte grej og mandskab.

• Køber er ansvarlig for at sørge for transport og håndtering af svejseudstyr, herunder anvise plads til montørbil. Køber er ligeledes ansvarlig for at forsyning af rør, herunder udtrækning af rør, tilrettelægges på en måde der ikke medfører ventetid i forbindelse med udførelsen af svejsearbejdet.

• Fjernelse af indvendig svejsesvulst er ikke indeholdt i prissætningen, med mindre andet er specifikt angivet i tilbuddet.

• Ved fjernelse af indvendig svejsevulst må der påregnes en vis restfortykkelse.

• Ved tilkøb af trykprøvning med vand i henhold til DS455 eller SFS3115, skal køber sørge for tilgang til samt bortledning af vand ved trykprøvning samt afholde eventuelle udgifter i forbindelse hermed.

• Trykprøvning skal altid gennemføres inden installation og inden eventuel nedgravning. Hvis trykprøvning foretages på et senere tidspunkt, er ScanPipe a/s ikke ansvarlig for de meromkostninger, der skyldes, at en eventuel fejl først konstateres efter installation eller nedgravning.

7. Produktansvar

For produktansvar er ScanPipe a/s alene ansvarlige i henhold til bestemmelserne i Produktansvarsloven eller dansk rets erstatningsregler om produktansvar.

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

ScanPipe a/s’ ansvar er begrænset til kundens direkte tab, og kan ikke overstige det laveste af følgende beløb:

a) Kontraktsummen forstået som den samlede pris for varer og tjenesteydelser omfattet af den pågående kontrakt.

b) EUR 1.000.000

 

8. Byggeleveranceklausul

Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod os.

Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.

Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

 

9. Betaling og renter

Betaling sker efter aftale.

Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum inkl. eventuelle renter og omkostninger er erlagt.

Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som ScanPipe a/s ikke har anerkendt.

 

10. Force majeure

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for forhold, som ScanPipe a/s ikke er herre over, herunder men ikke udelukket til krig, uroligheder, handelshindringer herunder sanktioner, ind- og udførselsforhindringer, undtagelsestilstand, strejke, lock-out, vejrliget, herunder hård frost, oversvømmelser og storm, samt brand, tyveri eller hærværk, som vanskeliggør eller umuliggør levering.

Opstår der således force majeure eller en force majeure-lignende tilstand, er ScanPipe a/s, uden at køber kan gøre erstatningskrav gældende, berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode, hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 4 uger. I det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den anførte tidudskydelse er både køber og sælger berettiget til at annullere aftalen.

 

11. Immaterielle rettigheder og websider

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

scanpipe.dk kan indeholde links til tredjeparters websider. ScanPipe a/s bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse sker på kundens ansvar.

De informationer, vejledninger eller andre ydelser, der er tilgængelige eller i øvrigt stillet til rådighed af ScanPipe a/s på scanpipe.dk, er alene af vejledende karakter og skal ikke opfattes som og udgør ikke teknisk rådgivning fra ScanPipe a/s.

ScanPipe a/s er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed på scanpipe.dk. Der henvises tillige til pkt. 7 ovenfor.

 

12. Værneting

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

For så vidt angår bygherreleveranceklausul henvises til pkt. 8 om værneting ved Voldgiftsretten for Bygge- & Anlægsvirksomhed.

Har du prøvet vores app?

Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'